Български English

Община Гоце Делчев
гр. Гоце Делчев 2900, ул. Царица Йоанна 2

Re - enforce Optimal Actions and
Development Strategies
Roads | Re - enforce Optimal Actions and Development Strategies

Програма за ТГС

Програмата за европейско териториално сътрудничество "Гърция-България 2007-2013 г." е одобрена от Европейската комисия на 28/03/2008 с Решение C (2008) 1129/28-03-2008. Общата стратегическа цел на програмата е да "насърчи трансграничния регион чрез осигуряване на регионално сближаване и повишаване на конкурентоспособността".

Програмата за европейско териториално сътрудничество "Гърция-България 2007-2013 г." цели по-силно и по-устойчиво икономическо и социално развитие на границата между Гърция и България. Общата стратегическа цел на Програмата обединява целите и приоритетите на Лисабонската програма, Гьотеборгския дневен ред и националните политики за благосъстоянието и бъдещето на трансграничния регион и неговите жители.

Стратегическата цел е по този начин "да се насърчи развитието на трансграничния регион чрез осигуряване на регионално сближаване и повишаване на конкурентоспособността".

Общата цел на Програмата ще бъде постигната чрез следните две стратегически цели:

  • Стратегическа цел 1: Засилване на привлекателността на региона чрез повишаване на качеството на живот и подобряване на структурите за достъпност
  • Стратегическа цел 2: Повишаване на конкурентоспособността чрез насърчаване на предприемачество, създаване на мрежа за сътрудничество и инвестиране в човешки ресурси

Допустими области

Програмната зона на допустимост се състои от:

Гърция: област Източна Македония и Тракия с регионални звена на Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи и Драма, и Регион Централна Македония с регионални звена на Солун и Серес.

България: Югозападен район за планиране и Южен централен район за планиране, който обхваща областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково.

Трансграничното сътрудничество се простира на 40,202 кв. км и обхваща общо население от 2.812.236 жители.

Бюджет на програмата

Общият бюджет (финансиране от ЕФРР и национален принос) за Програмата за европейско териториално сътрудничество "Гърция-България 2007-2013 г." е € 132.318.963,00.
Общото финансиране се състои от € 112.471.118,00 (85%) финансиране от ЕФРР и € 19.847.845,00 (15%) национално участие.

Приоритетни оси

Програмата за Европейско териториално сътрудничество "Гърция-България 2007-2013 г." обхваща три приоритетни оси и една Техническа помощ. Всяка от Приоритетните оси се разделя допълнително в следните области на интервенция:

Приоритетна ос Специфична цел Потенциални бенефициенти
Качество на живот 1.1 Опазване, управление и насърчаване на природните ресурси Обществени организации, академични и научноизследователски институти, местни здравни центрове, държавни организации за култура, обществени лица и организации, еквивалентни
1.2 Опазване, управление и насърчаване на културните ресурси
1.3 Сътрудничество и работа в мрежа на здравеопазването и социалното благосъстояние Публични организации или еквивалентни публични организации
Достъпност 2.1 Развитие на пътната и железопътната мрежа
2.2 Подобряване на граничните съоръжения
Конкурентоспособност и човешки ресурси 3.1 Подкрепа и валоризиране на човешките ресурси - подкрепа на подготвителни действия предвид отворения пазар на труда Обществени организации, организации еквивалентни на обществени, бизнес съюзи / организации, академични, образователни и научно-изследователски институти
3.2 Насърчаване на предприемачеството и Действия, които се справят с преструктурирането на икономиката
3.3 Насърчаване на сътрудничество между научни изследвания, технологични и академични институции и бизнес организации
Техническа помощ 4.1 Основни дейности за управление на програмата Техническа помощ се отнася единствено до управлението и администрирането на Програмата и затова ще включва средства, насочени единствено за доброто изпълнение, мониторинг и оценка на програмата. Средствата, отделени за тази приоритетна ос ще се използват за вътрешни цели. Целевите групи ще включват персонала на Управляващите структури на Програмата, както и всички бенефициенти, определени за всички Приоритетни оси на Програмата
European Territorial Cooperation Programme Logo
Община Гоце Делчев Logo
Този сайт е създаден в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ B2.21.02 от 17.02.2012 г. по
Програмата за европейско териториално сътрудничество "България - Гърция 2007 – 2013",
Проект "Re - enforce Optimal Actions and Development Strategies", ROADS, съфинансиран от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие инационалните фондове на Гърция и България.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия