Български English

Община Гоце Делчев
гр. Гоце Делчев 2900, ул. Царица Йоанна 2

Re - enforce Optimal Actions and
Development Strategies
Roads | Re - enforce Optimal Actions and Development Strategies

Официално откриване на обект „Ремонт и реконструкция на път „BLG 3099/Брезница – м.Чарка”

12 Декември 2013

European Territorial Cooperation Programme Logo
Община Гоце Делчев Logo
Този сайт е създаден в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ B2.21.02 от 17.02.2012 г. по
Програмата за европейско териториално сътрудничество "България - Гърция 2007 – 2013",
Проект "Re - enforce Optimal Actions and Development Strategies", ROADS, съфинансиран от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие инационалните фондове на Гърция и България.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия