Български English

Община Гоце Делчев
гр. Гоце Делчев 2900, ул. Царица Йоанна 2

Re - enforce Optimal Actions and
Development Strategies
Roads | Re - enforce Optimal Actions and Development Strategies

За проекта

ИМЕ НА ПРОЕКТА
"Re - enforce Optimal Actions and
Development Strategies",
ROADS
НОМЕР И ДАТА НА ДОГОВОРА ЗА СУБСИДИЯ
Договор за безвъзмездна финансова помощ
B2.21.02 от 17.02.2012 г.
Продължителност на проекта
24 месеца от датата на подписване на договора.
ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА
Общият одобрен бюджет на проекта е
2 677 473,93 евро
ВОДЕЩ ПАРТНЬОР
Община Гоце Делчев,
България

Цели на проекта

Roads - road

Основната цел на проекта е да се подобри състоянието на пътната мрежа в региона на град Гоце Делчев и Орайокастро, Р Гърция с цел насърчаване на социално-икономическото развитие на транс-граничния регион.


Подобряването на състоянието на транспортната инфраструктура ще допринесе за устойчивото развитие на пограничните територии и тяхното сближаване, както и ще бъде осигурена безопасността на пътниците и посетителите в регион Гоце Делчев-Орайокастро.

Специфичните цели на проекта са:

 • Подобряване на физическото състояние, посредством строително-ремонтни дейности на път BLG 3099 с.Брезница-м.Чарка, като алтернативна връзка с път ІІ 19 Симитли-Гоце Делчев - ГКПП Илинден-Ехсохи, РГърция.
 • Подобряване на физическото състояние на общински път Пенталофос-Неохоруда, община Орайокастро, РГърция, като алтернативен път, свързващ общината с Егнатия Одос;
 • Създаване на добри условия за местно социално-икономическо развитие;
 • Подобряване на мобилността на стоки, услуги и хора.

Дейности по проекта

 • Дейности по информация и публичност, в т.ч- провеждане на информационни събития, отпечатване на брошури и изработване на информационни табели;провеждане на конференция на тема "Транспортна безопасност"
 • Строително монтажни работи на път Брезница- м.Чарка- 5,5 километра, в т.ч изравняване на основа, полагане на неплътен и плътен асфалтобетон, изграждане на отводнителни съоръжения, пътна маркировка и мантинели;
 • Осъществяване на независим строителен надзор и авторски надзор по време на строителството;
 • Въвеждане на обекта в експлоатация;
 • Изготвяне на работен проект за вторият участък от пътя, свързващ община Гоце Делчев с община Банско, алтернативна връзка с международен път ІІ 19 Симитли-Гоце Делчев- ГКПП Илинден-Ехсохи, РГърция.
 • Ремонт на път "Пенталофос-Неохоруда"-1,4 км.

Очаквани резултати

 • Сформиран проектен екип; изготвени тримесечни отчети за напредъка на проекта; подготвени документации за обществени поръчки, извършен независим финансов одит, осъществен независим строителен надзор, изготвен работен проект за път Чарка-Добринище- ІІ фаза; изградена 6.9 км общинска пътна инфраструктура;
 • Реконструиран път Брезница-Чарка, общ.Гоце Делчев с обща дължина 5 500 м и 6-8 м ширина, рехабилитирана пътна настилка, изградени 21 водостци и 2 моста;
 • Реконструиран път Пенталофос-Неохоруда, община Орайокастро, с обща дължина 1 400 м. и ширина 10,5 км.
European Territorial Cooperation Programme Logo
Община Гоце Делчев Logo
Този сайт е създаден в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ B2.21.02 от 17.02.2012 г. по
Програмата за европейско териториално сътрудничество "България - Гърция 2007 – 2013",
Проект "Re - enforce Optimal Actions and Development Strategies", ROADS, съфинансиран от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие инационалните фондове на Гърция и България.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия